Trusted

SmartBanking

surdoslav
25.2MB
Download
Downloads 25 - 50
Version 5.0.3 3 weeks ago

Description of SmartBanking

Aplikácia je podporovaná pre telefóny a tablety s OS Android 4.2+

Prihlásenie odtlačkom prsta (FINGERPRINT) je podporované len na telefónoch, ktoré používajú natívne riešenia operačného systému Android 6 a vyššie.

Niektorí, hlavne čínski výrobcovia, používajú vlastné riešenia, ktoré nie sú certifikované a podporované operačným systémom. V týchto prípadoch sa v aplikácii nezobrazí možnosť použiť odtlačok prsta, napriek tomu že disponujú senzorom pre odtlačky.

Situácia sa môže zmeniť po aktualizácii operačného systému v takomto zariadení.

Zo strany banky je podpora prihlásenia odtlačkom prsta zabezpečená len pre originálny operačný system, nie pre vlastné riešenia a nadstavby rôznych výrobcov. Rovnaký problém sa môže týkať alternatívnych ROM a operačných systémov.

Výnimkou sú telefóny značky Samsung, ktoré majú bezpečnostnú certifikáciu aj pre nižšie verzie operačného systému Androidu.

Prihlásenie odtlačkom prsta na tabletoch nie je aplikáciou podporované.

Aplikácia ČSOB SmartBanking je primárne určená pre klientov ČSOB, s aktívnou službou elektronického bankovníctva. Niektoré jej funkcie sú verejne dostupné aj bez potreby prhlásenia.

Pre aktivovanie zabezpečenej časti je potrebné Vaše identifikačné číslo IPPID a PIN (zhodné s Internetbankingom). Po ich vložení do aplikácie Vám banka zašle na dohodnuté mobilné číslo aktivačný kľúč, resp. si ho vygenerujete cez Token. Aktivačný kľúč je potrebný iba pri aktivácii aplikácie, ktorá je zároveň aj prvým prihlásením.

Pri ďalšom používaní aplikácie je potrebný už iba Váš PIN. Ten je možné kedykoľvek zmeniť cez ČSOB Internetbanking 24. Zmenu PINu odporúčame vykonať okamžite po aktivovaní služieb elektronického bankovníctva.

V prípade potreby je možné aplikáciu deaktivovať, alebo zmeniť niektoré jej parametre v ponuke Nastavenia.

Ďalšie funkcie verejnej časti sú dostupné bez prihlásenia, aj pre používateľov, ktorí nie sú klientami ČSOB.

Pre zachovanie vysokej miery bezpečnosti, požaduje aplikácia oprávnenie využívať niektoré funkcie a senzory zariadenia. Oprávnenia sú určené výhradne na technickú komunikáciu aplikácie s bankovým systémom, bez využitia a prístupu k súkromným údajom klienta. Aplikácia žiadnym spôsobom nevyužíva a nespravuje telefónne hovory a kontakty. Využitím technickej komunikácie v aplikácii nevznikajú používateľovi žiadne dodatočné náklady ani poplatky.

Bez poskytnutia niektorých oprávnení nie je možné aplikáciu používať.

Viac informácií nájdete po nainštalovaní aplikácie v sekcii „O aplikácii“. Zároveň Vám je k dispozícii Helpdesk ČSOB na adrese helpdeskeb@csob.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 777, zo zahraničia +421 259 668 844.

The application is supported for phones and tablets with Android OS 4.2+

Login fingerprint (FINGERPRINT) is supported only on phones that use native solutions Android OS 6 and above.

Some, mostly Chinese manufacturers using custom solutions that are certified and supported operating system. In these cases in an application it displayed the ability to use a fingerprint, even though they have a sensor for fingerprints.

The situation may change after updating the operating system in such a device.

Of the Bank is to promote subscriptions fingerprint provided only to the original operating system, not for custom solutions and extensions of various manufacturers. The same problem might exist alternative ROM drives and operating systems.

Except as phones from Samsung that have a safety certification for the lower versions of the operating system Android.

Login fingerprint on a tablet is not a supported application.

Aplikácia ČSOB SmartBanking is primarily intended for clients of ČSOB, with active service electronic banking. Some of its features are available to the public without the need prhlásenia.

To activate a secure part need your ID number and PIN IPPID (matching Internetbankingom). After being inserted into the application will send the bank an agreed mobile number activation key, respectively. You will generate over Token. Activation Key is required only when the application is activated, which is also the first login.

Continued use of the application is needed already only your PIN. That can be changed at any time via ČSOB Internetbanking 24. We recommend the PIN change immediately after activation of electronic banking services.

If necessary, the application can be deactivated or change some of the parameters in the Settings menu.

Other functions of public parts are available without logging in, even for users who are not clients of ČSOB.

To maintain a high level of safety requires application is authorized to use certain functions and sensor devices. Authorizations are exclusively dedicated to technical applications communicate with the banking system, without the use of and access to private data of the client. Aplikácia not used in any way and does not manage phone calls and contacts. Using technical communication aplikácii arise the user any additional costs or fees.

Without providing some licenses You can not use the application.

See the app is installed in the section "About". At the same time it is available at ČSOB Helpdesk helpdeskeb@csob.sk or by calling 0850 111 777, from abroad +421 259668844th

See more

User ratings for SmartBanking

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Flag SmartBanking

trusted flag
Working well 0
needs licence flag
Needs license 0
fake flag
Fake app 0
virus flag
Virus 0
surdoslav store avatar
surdoslav Store 4 691

APK information about SmartBanking

APK Version 5.0.3
Compatibility Android 4.2.x+ (Jelly Bean)
Permissions 24


Download SmartBanking APK
Download